Mirage Première !
 
Tintin au Sahara
Tintin au Sahara
Tintin au Sahara
Tintin au Sahara
Tintin au Sahara
Tintin au Sahara
Tintin au Sahara

Heureusement, Milou tirera son maître des ardeurs du Capitaine Haddock...